The Home of MathPrince     數學王子的家

最後更新日期2006.09.17 

數學思考

請問這個圖形題,如何計算面積呢?
  正方形邊長=10,如何計算斜線部份面積?


【思考】

 一、是否有可能直接計算出面積? 似乎不行,因為圖形不規則。
 二、利用間接扣除面積法(請參考以下的教學動畫)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

◆還不太瞭解嗎?沒關係,下載Word檔回去研究吧。

 

◆類似題:請問下圖的面積

  正方形邊長=10,如何計算斜線部份面積?

 

◆最後,這一題在2003/3/22 有問有答區,就說明過了啦。

 http://euler.tn.edu.tw/qt110.htm

         About Me | Site Map | Privacy Policy | Contact Me | ©2003 Company Name